SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
3
3
9
5
3
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN Thứ Ba, 17/09/2019, 12:14
Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước  (06/09)
Thực hiện quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa có văn bản đề nghị lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, cụ thể như sau: Tập thể: Cán bộ và nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Cá nhân: Ông Trịnh Hoài ...
Đóng góp ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch phát triển...  (31/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Y tế đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: 1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo...  (29/08)
hực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động...  (09/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Bạc Liêu  (08/08)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (26/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ...
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (17/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của UBND cấp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số ...
Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND  (09/07)
Thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quy trình xây dựng, ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu đã có Công văn lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tên văn bản được lấy ý kiến đóng góp: Dự thảo Quyết định ...
Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận người có công diện tồn đọng tỉnh Bạc Liêu  (05/07)
Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có công văn đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn 07 hồ sơ đề nghị xác ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày