SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
9
6
Kế hoạch - Quy hoạch Thứ Ba, 28/02/2017, 15:35

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản triển khai nội dung trên.

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã đặt ra yêu cầu là phải thực sự đi vào đời sống của nhân dân bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, phong phú, được triển khai sâu rộng, phù hợp với điều kiện từng nơi, khơi dậy sức sáng tạo, cống hiến và lòng yêu quê hương của mọi tầng lớp nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành mà nòng cốt là công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cũng như các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích. Đến năm 2020, từng cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiến hành tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp các ý kiến đóng góp, phản ánh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

File đính kèm:

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hồng Lê

 


Số lượt người xem: 485 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày