SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
3
5
Kế hoạch - Quy hoạch Thứ Sáu, 25/05/2018, 09:45

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch đề ra là nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, chuẩn mực xử sự của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; giáo dục, nâng cao nhận thức để công chức, viên chức không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong làm việc.

Về nội dung thực hiện, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm Quyết định số 2183 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính…; công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật; mỗi công chức, viên chức, người lao động phải đăng ký và cam kết thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Để tổ chức thực hiện, Chánh văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng đầu năm, cuối năm, các phòng, ban, đơn vị tổ chức đánh giá, kiểm điểm việc triển khai thực hiện, đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện tiếp theo.

Phòng Hành chính - Tổ chức là đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu cho Chánh Văn phòng quyết định thành lập Tổ Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Tổ Chỉ đạo để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch./.

Chi tiết

Mẫn - Chinh

 


Số lượt người xem: 244 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày