SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
5
9
7

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA

NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG UBND

(Theo Quyết định số 94/QĐ-VP

ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)

Chức năng, Nhiệm vụ

a) Nhà khách là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, được ngân sách địa phương đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật; có chức năng cung cấp các dịch vụ phục vụ tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động có liên quan khác do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì; tổ chức phục vụ, đón tiếp các đoàn khách, đoàn công tác Quốc tế, Trung ương và các địa phương khác theo kế hoạch hoặc khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; được tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

b) Nhà khách chịu sự lãnh đạo toàn diện của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý kinh doanh của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

c) Nhà khách có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật để giao dịch theo quy định của pháp luật.

d) Nhà khách có trách nhiệm xây dựng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy tổ chức, cơ chế quản lý tài chính - tài sản và mối quan hệ công tác cụ thể, trình Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.