SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
6
4

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA

TRUNG TÂM CÔNG BÁO -  TIN HỌC

 (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP

ngày 29  tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) 

Chức năng, Nhiệm vụ

a) Trung tâm Công báo - Tin học là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; có nhiệm vụ tích hợp, cung cấp văn bản thông tin chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của tất cả các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố; là nơi cung cấp các dịch vụ, nội dung thông tin cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Cập nhật các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương, của UBND tỉnh, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh lên trang thông tin điện tử của Văn phòng và cổng thông tin điện tử tỉnh để các cơ quan cập nhật thông tin kịp thời, giảm thiểu giấy tờ hành chính.

b) Quản lý vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống mạng tin học của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; cổng thông tin điện tử tỉnh; đảm bảo thông tin thông suốt trên hệ thống mạng. Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND tỉnh.

c) Tổ chức thực hiện hoạt động đăng Công báo của tỉnh theo quy định (bao gồm cả Công báo điện tử).

d) Trung tâm Công báo - Tin học chịu sự lãnh đạo toàn diện của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, đồng thời chịu sự quản lý và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền.

đ) Trung tâm Công báo - Tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật để giao dịch theo quy định của pháp luật.

 

e) Trung tâm Công báo - Tin học có trách nhiệm xây dựng Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy tổ chức, cơ chế quản lý tài chính - tài sản và mối quan hệ công tác cụ thể, trình Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.