SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
6
1
8

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CÔNG BÁO - TIN HỌC

 Điều 2.  Nhiệm vụ, quyền hạn

1.Nhiệm vụ, quyền hạn về Công báo:

Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận, đăng ký, công bố, lưu trữ văn bản do các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền ban hành gửi đến để đăng Công báo;

- Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi đăng Công báo; gửi trả và kiến nghị với cơ quan tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật những văn bản  thuộc diện đăng Công báo để chỉnh sửa các sai sót kỹ thuật của văn bản (nếu có) trước khi đăng Công báo cấp tỉnh;

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý về tổ chức và hoạt động của Công báo cấp tỉnh; quản lý việc xuất bản và phát hành Công báo cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Căn cứ vào kế hoạch xuất bản, phát hành Công báo cấp tỉnh, Trung tâm có trách nhiệm cung cấp Công báo của tỉnh cho các đơn vị theo danh sách đã được duyệt;

- Đề xuất, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động Công báo cấp tỉnh;

- Lập dự toán kinh phí hoạt động, kinh phí xuất bản, phát hành công báo hàng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý sử dụng đối với hoạt động tài chính của Trung tâm;

- Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp của cơ quan công báo Trung ương và có trách  nhiệm báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan công báo Trung ương về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ xuất bản và phát hành công báo.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn về hoạt động ứug dụng công nghệ thông tin:

a) Tham mưu, đề xuất với Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh ban hành các quy chế, quy định về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước của tỉnh.

b) Duy trì hoạt động thông suốt và sự kết nối liên tục giữa mạng tin học của Chính phủ và mạng tin học của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, tổ chức điều hành, quản trị mạng tin học của UBND tỉnh, mạng máy tính nội bộ Văn phòng UBND tỉnh, đảm bảo hoạt động cho các cuộc họp trực tuyến phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đối với Văn phòng các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND các huyện, thành phố, thị xã.

d) Tổ chức xây dựng và triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý một cửa liên thông, hệ thống quản lý văn bản và các phần mềm hệ thống khác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

Thực hiện công tác quản lý, duy trì hoạt động, biên tập, cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của tỉnh theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, cụ thể như sau:

a) Quản trị và điều hành hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo cho Trang thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt liên tục, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu.

b) Tổ chức biên tập, cung cấp thông tin và các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng  Thông tin điện tử của tỉnh theo đúng các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, của các bộ, ngành và của UBND tỉnh ban hành.

d) Liên kết, tích hợp thông tin, dịch vụ công trực tuyến với Cổng Thông tin điện tử của các đơn vị sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

đ) Bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động, nâng cấp, chỉnh sửa Cổng Thông tin điện tử tỉnh; đảm bảo đường truyền máy móc, trang thiết bị phục vụ việc thu thập, xử lý thông tin.

e) Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, cập nhật và truy cập thông tin dành cho cán bộ, công chức,viên chức trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

f) Giới thiệu công chức, viên chức liên hệ trực tiếp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, phối hợp với các phòng, của Văn phòng UBND tỉnh để thu thập thông tin cung cấp lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

4. Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan giúp việc Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động Cổng Thông tin điện tử thành phần Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và những nhiệm vụ sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động Cổng thông tin điện tử thành phần của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt  động Cổng thông tin điện tử của đơn vị;

- Đầu mối tiếp nhận, chuyển cấp có thẩm quyền xem xét xử lý và trả lời theo quy định của pháp luật những phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân gửi qua Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đôn đốc các Phòng, Ban đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cộng tác viên trong việc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết theo quy định của pháp luật;

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.