SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
8
1

 

TRUNG TÂM CÔNG BÁO – TIN HỌC

 

SỐ TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Đại chỉ Mail

01

Hồ Thị Hồng Lê

Giám đốc

0781.2210.677

lehth@baclieu.gov.vn

02

Huỳnh Chí Thanh

P.Giám đốc

0781.3957.449

thanhhc@baclieu.gov.vn

03

Trần Tuấn Anh

Nhân viên

anhtt@baclieu.gov.vn

04

Đỗ Huy Cường

Nhân viên

cuongdh@baclieu.gov.vn

05

Trần Minh Khoa

Nhân viên

khoatm@baclieu.gov.vn

06

Châu Đình Phong

Nhân viên

phongcd@baclieu.gov.vn

07

Nguyễn Trung Trực

Nhân viên

trucnt@baclieu.gov.vn

08

Trần Cẩm Hướng

Nhân viên

 huongtc@baclieu.gov.vn

09

Ngô Đức Hình

Nhân viên

 hinhnd@baclieu.gov.vn

10

Nguyễn Thị Chinh

Nhân viên

 

11

Nguyễn Kiều Ngân

Nhân viên

ngannk@baclieu.gov.vn

12

Ngô Phạm Như Anh

Nhân viên

anhnpn@baclieu.gov.vn

13

Tăng Thị Sự Nghiệp

Nhân viên