SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
5
4
2

 

Lãnh đạo Văn Phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

 Nguyễn Tấn Khương

Chánh Văn phòng

khuongnt@baclieu.gov.vn

02

 Tô Thanh Phương

P. Chánh Văn phòng

 

03

 Đinh Xuân Phượng

P. Chánh Văn phòng

phuongdx@baclieu.gov.vn

 Phòng Hành chính - Tổ chức

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

 Trần Minh Mẫn

Tr.phòng

mantm@baclieu.gov.vn

02

 Trần Ngọc Bích

P.Tr phòng

bichtn@baclieu.gov.vn

03

 Trần Thị Thu Nhàn

P.Tr phòng

nhanttt@baclieu.gov.vn

05

 Huỳnh Thị Chúc Ly

Nhân viên

lyhtc@baclieu.gov.vn

06

 Lâm Tố Anh

Chuyên viên

anhlt@baclieu.gov.vn

07

 Lê Kim Phường

Chuyên viên

phuonglk@baclieu.gov.vn

08

 Thái Quyên Phương

Chuyên viên

phuongtq@baclieu.gov.vn

09

 Trần Kiều Ngoan

Chuyên viên

ngoantk@baclieu.gov.vn

10

 Lưu Trần Kim Thư

Nhân viên

thutk@baclieu.gov.vn

11

 Nguyễn Anh Uy

Nhân viên

uyna@baclieu.gov.vn

12

 Trần Thanh Liêm

Nhân viên

liemtt@baclieu.gov.vn

Phòng Quản trị - Tài vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Tô Văn Ghel

Tr phòng

vanghel@baclieu.gov.vn

02

Vương Tố Nga

P.Tr phòng

ngavt@baclieu.gov.vn

03

Huỳnh Thanh Tuyền

P.Tr phòng

 tuyenht@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn Thanh Tuyền

Thủ quỹ

tuyennt@baclieu.gov.vn

05

Trần Thanh Tùng

Nhân viên

tungtt@baclieu.gov.vn

06

Nguyễn Hữu Liêm

Nhân viên

liemnh@baclieu.gov.vn

07

Nguyễn Chúc Nguyện

Kế toán

nguyennc@baclieu.gov.vn

 Phòng Tổng hợp

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trần Trung Vĩ

Tr phòng

vitt@baclieu.gov.vn

02

Trần Anh Thi

P.Tr phòng

thita@baclieu.gov.vn

03

Lý Hồng Yến

P.Tr phòng

yenlh@baclieu.gov.vn

04

Huỳnh Diệu Thoa

Chuyên viên

thoahd@baclieu.gov.vn

05

Mai Công Hưởng

Chuyên viên

huongmc@baclieu.gov.vn

06

 Lâm Bính Trâm

Chuyên viên

tramlb@baclieu.gov.vn

Phòng Kinh tế

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Phạm Quốc Thắng

Tr phòng

thangpq@baclieu.gov.vn

02

Lê Minh Tài

P.Tr phòng

tailm@baclieu.gov.vn

03

Dương Văn Duy

Chuyên viên

duydv@baclieu.gov.vn

04

Hồ Tú Quyên

Chuyên viên

 

05

Phạm Hồng Khanh

Chuyên viên

 

06

Lý Quang Trạng

Chuyên viên

 

Phòng Nội chính

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trần Hà Bảo Khuyên

Tr phòng

khuyenthb@baclieu.gov.vn

02

Trần Văn Anh Lan

P.Tr phòng

lantva@baclieu.gov.vn

03

Lê Thị Kim Huế

Chuyên viên

hueltk@baclieu.gov.vn

04

Phạm Lê Tâm

Chuyên viên

tampl@baclieu.gov.vn

05

Lê Kim Yến

Chuyên viên

yenlk@baclieu.gov.vn

06

Vũ Trọng Vĩnh

Chuyên viên

vinhvt@baclieu.gov.vn

07

 Tân Thị Hồng Loan

Chuyên viên

loantth@baclieu.gov.vn

Phòng Khoa giáo - Văn xã

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Ngô Hồng Thuận

Tr. phòng

thuannh@baclieu.gov.vn

02

Phan Thị Quyên

P.Tr phòng

quyenpt@baclieu.gov.vn

03

Ngô Ngọc Hiếu

P.Tr phòng

hieunn@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

thaontt@baclieu.gov.vn

05

Nguyễn T. Ngọc Hân

Chuyên viên

hanntn@baclieu.gov.vn

06

  Kim Thanh Thiện

Chuyên viên

thienkt@baclieu.gov.vn

Ban Tiếp Công dân

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Nguyễn Chí Linh

P.Tr ban

 linhnc@baclieu.gov.vn

02

  Đinh Văn Sơn

Nhân viên

sondv@baclieu.gov.vn

03

Nguyễn Việt Nhi

Nhân viên

nhinv@baclieu.gov.vn

04

Trần T. Ngọc Thanh

Nhân viên

thanhttn@baclieu.gov.vn

05

Thị Bé Hai

Nhân viên

 

Phòng kiểm soát thủ tục hành chính

01

Trần Thanh Thủy

Tr phòng

thuytt@baclieu.gov.vn

02

Lưu Mỹ Nhung

Chuyên viên

nhunglm@baclieu.gov.vn

03

Dương Thị Diễm Thúy

Chuyên viên

dtdthuy@baclieu.gov.vn

Phòng Ngoại vụ

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Trương Thị Kiều Mai

Tr. phòng

maittk@baclieu.gov.vn

02

Nguyễn Trung Khởi

P.Tr phòng

khoint@baclieu.gov.vn

03

Đỗ Bá Hiếu

P.Tr phòng

hieudb@baclieu.gov.vn

04

Quách Lộc Giang

P.Tr phòng

giangql@baclieu.gov.vn

05

Phạm Hoa Mai

Chuyên viên

maiph@baclieu.gov.vn

06

Phùng Cẩm Nhiên

Chuyên viên

 

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Ong Bích Linh

P.Giám Đốc

linhob@baclieu.gov.vn

02

Nguyễn Trung Trực

Kiêm nhiệm

trucnt@baclieu.gov.vn

03

Trần Bảo Trâm

Nhân viên

tramtb@baclieu.gov.vn

04

Nguyễn Chúc Nguyện

Kiêm nhiệm

nguyennc@baclieu.gov.vn

Nhà khách Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

 Trần Minh Tạo

P.Giám Đốc

taotm@baclieu.gov.vn

02

 Châu Kiều Trang

Nhân viên

trangck@baclieu.gov.vn

03

 Lâm Trần T.Thanh

Nhân viên

thanhltt@baclieu.gov.vn

04

 Ngô Mỹ Chọn

Thủ Quỹ

chonnm@baclieu.gov.vn

Trung tâm Công báo - Tin học

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ hộp thư

01

Hồ Thị Hồng Lê

Giám đốc

lehth@baclieu.gov.vn

02

Huỳnh Chí Thanh

P.Giám đốc

thanhhc@baclieu.gov.vn

03

Trần Tuấn Anh

Nhân viên

anhtt@baclieu.gov.vn

04

Đỗ Huy Cường

Nhân viên

cuongdh@baclieu.gov.vn

05

Trần Minh Khoa

Nhân viên

khoatm@baclieu.gov.vn

06

Nguyễn Trung Trực

Nhân viên

trucnt@baclieu.gov.vn

07

Châu Đình Phong

Nhân viên

phongcd@baclieu.gov.vn

08

Trần Cẩm Hướng

Nhân viên

huongtc@baclieu.gov.vn

09

Ngô Đức Hình

Nhân viên

hinhnd@baclieu.gov.vn

10

Nguyễn Kiều Ngân

Nhân viên

ngannk@baclieu.gov.vn

11

Ngô Phạm Như Anh

Nhân viên

anhnpn@baclieu.gov.vn

12

Nghuyễn Thị Chinh

Nhân viên

 

13

Trần Hải Triều

Nhân viên