SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
6
0
6

1. Họ và tên: Nguyễn Tấn Khương

Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 02913 823 840

Thư điện tử: khuongnt@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các  mặt công tác của Văn phòng UBND tỉnh; chủ tài khoản của quan; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: Dự án đầu tư ngoài ngân chính sách; chủ trương đầu tư, cấp, rút giấy phép đầu tư; quy hoạch, kế hoạch; tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng; giáo dục, khoa học và công nghệ; dạy nghề; y tế; xây dựng; chỉ đạo công tác báo cáo tháng, quý, năm về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của UBND tỉnh; các báo cáo chuyên đề (trừ các lĩnh vực phụ trách của các Phó Chánh Văn phòng khác); giúp việc cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; xây dựng cơ bản lĩnh vực phụ trách; xử lý ý kiến của cử tri, chuẩn bị tham mưu chương trình, nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND, các cuộc họp UBND tỉnh; xử lý văn bản đến.

Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các  khối công việc thuộc lĩnh vực kinh tế, tổng hợp; làm đầu mối phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình chung của các Sở, Ngành; tổ chức và theo dõi phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; công tác xây dựng cơ bản của Văn phòng UBND tỉnh; chỉ đạo công tác tài chính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; phụ trách Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ, Phòng Kinh tế, Tổng hợp, Phòng Khoa giáo - Văn xã, Trung tâm Công báo - Tin học, Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh.

2.  Họ và tên: Đinh Xuân Phượng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0913 892 714

Thư điện tử: phuongdx@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Chánh Văn phòng theo dõi và chỉ đạo công tác ngoại vụ, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, các tổ chức chính trị, xã hội và công tác xã hội; trực tiếp theo dõi các khối công việc thuộc lĩnh vực cải cách hành chính (bao gồm kiểm soát thủ tục hành chính), tôn giáo, dân tộc, yếu tố nước ngoài; công tác Mặt trận Tổ quốc; dân vận, tuyên giáo; công tác liên quan các Hội; khối đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các hội (trừ Hội do Phó Chánh Văn phòng khác phụ trách); quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận chính quyền; công tác phụ nữ. Làm đầu mối phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình chung của các ngành: Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo; Ủy ban Kiểm tra; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; các cơ quan thuộc Khối đoàn thể chính trị, xã hội: Hội đồng công tác thanh niên; Liên hiệp các Hội Hữu nghị; Hội Cựu thanh niên xung phong.

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện báo cáo chuyên đề, các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách; phụ trách Phòng Ngoại vụ, Kiểm soát Thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

3. Họ và tên: Tô Thành Phương

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0908 991 656

Thư điện tử: phuongtt@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Giúp Chánh Văn phòng theo dõi và chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Trực tiếp theo dõi các khối công việc thuộc lĩnh vực: Khối nội chính (trừ bộ máy tổ chức, cải cách hành chính, tôn giáo, dân tộc, yếu tố nước ngoài); kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền giáo dục pháp luật; giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh; xử phạt vi phạm hành chính; bảo vệ bí mật nhà nước; Hội đồng Tư vấn pháp luật về giải quyết khiếu nại; Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; các bài phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh và công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực khối nội chính.

Làm đầu mối với sự phối hợp của các đơn vị, cơ quan, theo dõi tổng hợp tình hình chung của các đơn vị: Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân; Công an; Bộ Chỉ huy quân sự; Bộ đội biên phòng; Thanh tra; Ban Nội chính Tỉnh ủy; các tổ chức Hội liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc các ngành nêu trên. Phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Ban Tiếp công dân, Phòng Nội chính.