SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
5
8
7

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC 

(Theo Quyết định số 94/QĐ-VP

ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)

 Chức năng

a) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý cơ quan về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, công chức và người lao động; lịch làm việc của Thường trực UBND tỉnh; công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, pháp chế, cải cách hành chính thuộc cơ quan Văn phòng; tiếp nhận, theo dõi việc xử lý các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (bộ phận Một cửa).

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Nhiệm vụ

Công tác tổ chức cán bộ:

a) Xây dựng, rà soát, hoàn chỉnh trình Chánh Văn phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

b) Tham mưu Chánh Văn phòng về công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều chuyển cán bộ; Bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương công chức, công nhận hết tập sự; Quản lý hồ sơ cán bộ công chức; Phối hợp Đảng ủy triển khai công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; Theo dõi, hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan đến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của Chánh Văn phòng; tổ chức công bố quyết định theo quy định; Triển khai công tác bổ nhiệm lại các chức danh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

c) Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: Xây dựng, tổ chức theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm; Theo dõi chung việc xây dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng của các đơn vị được phân công; Tham mưu chính sách và thủ tục giải quyết chế độ liên quan đến kinh phí đào tạo bồi dưỡng; Tham mưu cử cán bộ công chức tham dự các khóa đào tạo nghiệp vụ, thi nâng ngạch, chuyển ngạch.

d) Theo dõi và giải quyết các chế độ, chính sách:  Nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn; Thực hiện thủ tục, giải quyết chế độ nghỉ hưu;Chế độ BHXH cho cán bộ công chức Văn phòng; Chế độ, chính sách khác của cán bộ công chức theo quy định.

e) Tham mưu toàn diện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng.

g) Tham mưu giúp Chánh Văn phòng giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong phạm vi trách nhiệm của Chánh Văn phòng theo quy định của pháp luật.

h) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi công tác văn phòng của các Sở, Ban, ngành và Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH  HĐND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Công tác Văn thư:

a) Tổ chức tiếp nhận, phân phát văn bản, tài liệu gửi đến UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; theo dõi và tổng hợp kết quả xử lý văn bản của các chuyên viên và các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

b) Quản lý và tổ chức việc phát hành các văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh theo quy định, bảo đảm các văn bản ban hành đúng về hình thức, thể thức văn bản.

c) Chủ trì cập nhật văn bản ban hành của Văn phòng UBND tỉnh vào Sổ tay công vụ điện tử Văn phòng; quản lý, cung cấp văn bản điện tử theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh.

d) Quản lý việc sử dụng con dấu, ấn chỉ của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh.

e) Theo dõi, tổng hợp kết quả cập nhật ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vào phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành của chuyên viên.

g) Chủ trì, phối hợp với với Trung tâm Công báo,Tin học nghiên cứu ứng dụng tin học trong công tác quản lý văn thư.  

h) Quản lý, tổ chức việc cung cấp báo, tạp chí, bản tin phục vụ công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị, cá nhân thuộc Văn phòng theo quy định.

Công tác Hành chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình công tác (tuần/tháng/năm) của Văn phòng.

b) Tham mưu tổ chức giao ban hàng tháng của Lãnh đạo Văn phòng, các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Chánh Văn phòng với các đơn vị trực thuộc.

- Ban hành thông báo kết luận giao ban của Lãnh đạo Văn phòng; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện nội dung kết luận các cuộc họp do Lãnh đạo Văn phòng chủ trì.

c) Chủ trì xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề thuộc trách nhiệm của Chánh Văn phòng theo yêu cầu của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng theo quy định.  

d) Trực tiếp quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử (Sổ tay công vụ) Văn phòng; Tổ chức quản lý, vận hành Sổ tay công vụ của Phòng.

e) Chủ trì, phối hợp với với Trung tâm Công báo,Tin học nghiên cứu ứng dụng tin học trong công tác hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

g) Quản lý và làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, nghỉ phép, đi học... cho cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng.

h) Cấp và quản lý thẻ cán bộ công chức cơ quan.

i) Chủ trì, phối hợp với phòng Quản trị - Tài vụ lập kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng các ngày lễ tết, các dịp kỷ niệm trong năm; treo cờ, khẩu hiệu, trang trí cơ quan ...

k) Chủ trì, phối hợp với phòng Quản trị - Tài vụ, BCH công đoàn cơ quan thực hiện việc hiếu, hỷ, chúc mừng sinh nhật, thăm ốm đau... của cán bộ, công chức cơ quan.

Công tác pháp chế, cải cách hành chính:

a) Công tác pháp chế: xây dựng, rà soát hoàn chỉnh các quy định, quy chế liên quan hoạt động điều hành của Văn phòng trình Chánh Văn phòng phê duyệt; chuẩn bị văn bản góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan;Tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản của trung ương, UBND tỉnh, Văn phòng liên quan đến hoạt động của cơ quan và cán bộ cơ quan.

b) Công tác cải cách hành chính: Tham mưu công tác cải cách hành chính trong Văn phòng; Đề xuất danh mục đăng ký cấp chứng nhận và theo dõi việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong việc giải quyết các công việc của Văn phòng.

c) Tham mưu tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

d) Tham mưu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan.

Công tác kiểm tra giám sát:

a) Phối hợp với UBKT Đảng ủy, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ hàng năm của cơ quan; tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.

b) Tổ chức giám sát theo thẩm quyền của Phòng.

c) Phúc tra kết quả chấm điểm thi đua hàng tháng của các cá nhân, đơn vị.

d) Tham mưu xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan.

Công tác bảo vệ an ninh, an toàn trụ sở cơ quan:

a) Đảm bảo công tác Lễ tân hành chính theo quy định.

b) Tham mưu, tổ chức thực hiện và kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước của cán bộ, công chức và các đơn vị trực thuộc Văn phòng.

c) Xây dựng kế hoạch trực Lãnh đạo, trực ngoài giờ hành chính; phối hợp trung đội tự vệ phân công trực cơ quan theo yêu cầu; Chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý sổ trực theo quy định.