SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
6
5
1

 Lạc Việt - HtmlEditor

 VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính là phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, có chức năng tham mưu, giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm về kiểm soát thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành theo quy định và tổ chức thực hiện; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã;

b) Đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các chương trình, dự án, đề án về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc cơ quan nhà nước cấp trên ban hành;

c) Tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

Trong trường hợp cần thiết, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính thông qua tham vấn, hội nghị, hội thảo (hoặc biểu mẫu lấy ý kiến do Bộ Tư pháp ban hành), trước khi trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; đánh giá độc lập thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác có liên quan;

e) Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ;

g) Kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính; nhập dữ liệu thủ tục hành chính và văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; chủ trì, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tạo đường kết nối giữa trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

h) Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương; tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính;

i) Trong quá trình hoạt động, tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc huy động công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan về làm việc tập trung tại Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; trường hợp cần thiết trình cấp có thẩm quyền ký hợp đồng và sử dụng chuyên gia tư vấn trong và ngoài khu vực nhà nước đến làm việc theo chế độ hợp đồng khoán việc phù hợp với quy định của pháp luật;

k) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và quy định có liên quan;

l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương để thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về các quy định hành chính;

m) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định;

n) Tổng hợp, xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo định kỳ hoặc đột xuất để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định;

o) Tham gia ý kiến bằng văn bản về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức liên quan trong quy trình xét thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các trường hợp đề nghị cấp trên khen thưởng;

q) Trong quá trình kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, nếu phát hiện cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức không thực hiện, thực hiện không đúng yêu cầu hoặc vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các hình thức, biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

r) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh;

s) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại:

- Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố, niêm yết thủ tục hành chính; báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

- Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

- Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

2. Thực hiện nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc điền biểu mẫu đánh giá tác động và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá độc lập tác động của thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc điền biểu mẫu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các đơn vị được phân công chủ trì rà soát, đánh giá theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thực hiện rà soát, đánh giá độc lập thủ tục hành chính và tính toán chi phí thủ tục hành chính theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Phối hợp với các phòng chuyên môn trong Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra lần cuối về sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý của quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì soạn thảo;

d) Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan của Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc đóng góp ý kiến và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo, gửi Văn phòng UBND tỉnh;

e) Tham gia tập huấn nghiệp vụ do Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức;

g) Là đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và đề xuất xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định;

h) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Phòng hằng năm, trình Giám đốc Sở phê duyệt; triển khai, thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt; báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo quy định;

i) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.