SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
0
3
8
7

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

KINH TẾ

(Theo Quyết định số 94/QĐ-VP

ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)

Chức năng

a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực:

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tài nguyên khoáng sản, nước; sản xuât công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khoa học, công nghệ; theo dõi hoạt động của các dự án tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; điện năng; giao thông vận tải; thương mại; xuất nhập khẩu; quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.

- Kinh tế đầu tư phát triển; kinh tế quốc phòng, kinh tế đối ngoại và đầu tư nước ngoài (ODA, FDI, NGO); công tác đấu thầu; công tác giải phóng mặt bằng; quyết toán các công trình, dự án; tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng tâm của tỉnh từ nguồn vốn xây dựng cơ bản của nhà nước.

- Đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công tác quản lý và bảo vệ rừng; tài nguyên nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; công tác bảo vệ môi trường; các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và phát triển nông thôn; chương trình xây dựng nông thôn mới; phòng chống và khắc phục thiên tai; các quy hoạch, chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực được giao.

b) Tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí và các bài phát biểu thuộc các lĩnh vực được phân công.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

đ) Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Tài nguyên - Môi trường; Sở Khoa học - Công nghệ; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch - Đầu tư (lĩnh vực xây dựng cơ bản); Sở Tài chính (lĩnh vực xây dựng cơ bản); các Ban quản lý dự án (Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông - Vận tải); Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Liên minh HTX, các Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản của các ngành, huyện, thị xã, thành phố, các Hội thuộc quản lý nhà nước của các ngành nêu trên (Hội chất độc màu da cam, hội bảo vệ người tiêu dùng, Hội sinh vật cảnh, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật...).

Nhiệm vụ

a) Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học  Công nghệ, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng công nghiệp, Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, các Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản của các ngành, huyện, thành phố, các Hội thuộc quản lý nhà nước của các ngành nêu trên (Hội chất độc màu da cam, hội bảo vệ người tiêu dùng, Hội sinh vật cảnh, Liên minh HTX, Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật…).

b) Tham mưu công tác xây dựng cơ bản của các cơ quan, đơn vị và lĩnh vực được phân công phụ trách.

c) Phối hợp xây dựng chương trình công tác (tuần, tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

d) Chuẩn bị giấy mời họp và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch theo quy định về lĩnh vực được phân công theo dõi; giúp Chánh Văn phòng ghi biên bản họp Chủ tịch với các Phó Chủ tịch, dự thảo Thông báo kết luận của Chủ tịch tại phiên họp ban hành đúng nội dung và thời gian quy định.

e) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo các báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm tra các đề án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kết luận tại các buổi làm việc khác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực được phân công theo dõi.

g) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các phòng và chuyên viên liên quan chuẩn bị báo cáo, nội dung chuyên đề của lãnh đạo tỉnh làm việc với các đoàn công tác của Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương về thăm và làm việc với tỉnh; các báo cáo liên quan công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng.

h) Tham mưu UBND tỉnh ban hành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của các nhà đầu tư do các cơ quan, đơn vị chức năng đảm nhiệm; giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn của các các nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các dự án này.

i) Phối hợp với các phòng chuyên môn khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

k) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh văn phòng.