SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
0
0
6
2
2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

NỘI CHÍNH

(Theo Quyết định số 94/QĐ-VP

ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)

Chức năng, Nhiệm vụ

a) Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Quốc phòng, an ninh, biên giới, tư pháp, thanh tra, nội vụ, công tác phòng chống tham nhũng, công tác tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, công tác tôn giáo, dân tộc; dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; công tác văn thư, lưu trữ; công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với các ngành Kiểm sát, Toà án, Thi hành án; các quy hoạch, chương trình, đề án văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị các nội dung tham dự các phiên tòa án hành chính; chuẩn bị các nội dung có liên quan phục vụ cho Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác giáo dục quốc phòng an ninh; phòng chống tệ nạn xã hội.

b) Tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Theo dõi, rà soát, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, phối hợp với các phòng trong việc đánh giá tác động chính sách đối với văn bản quy phạm pháp luật; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

d) Tham mưu, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện quy chế hoạt động của UBND tỉnh; quy chế hoạt động của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

đ) Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí và các bài phát biểu thuộc các lĩnh vực được phân công.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

g) Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Nội vụ; Ban Dân tộc; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; BCH Biên phòng tỉnh; Viện kiểm sát; Tòa án; Thi hành án; UBND các huyện, thị xã, thành phố (thuộc các lĩnh vực được phân công); Đoàn Luật sư, Hội Luật gia; Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật; BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh.