SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
9
4
7
5
9

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

NỘI CHÍNH – PHÁP CHẾ

 

(Theo Quyết định số 46/QĐ-VP

ngày 10 tháng 5  năm 2012 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)

 

Chức năng

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các ngành, lĩnh vực: tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, cải cách hành chính, dân tộc tôn giáo, thi đua khen thưởng, các tổ chức Hội; công tác Tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; thanh tra; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng.

Nhiệm vụ

a) Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Hội Cựu chiến binh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Ban chỉ đạo cải cách hành chính, Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Hội đồng thi đua khen thưởng, BCĐ Thi hành án dân sự tỉnh.

b) Phối hợp xây dựng chương trình công tác (tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về các lĩnh vực được phân công; theo dõi, đôn đốc các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.

c) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên liên quan đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo các báo cáo, đề án được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm tra các đề án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các cuộc họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kết luận tại các buổi làm việc khác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được phân công theo dõi.

d) Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo quy định của pháp luật.

 e) Phối hợp với các phòng chuyên môn khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

g) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh văn phòng.

 

PHÒNG NỘI CHÍNH – PHÁP CHẾ

 

SỐ TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Đại chỉ Mail

01

Quách Tấn Phát

Tr phòng

 

phatqt@baclieu.gov.vn

02

Trần Văn Anh Lan

P.Tr phòng

 

lantva@baclieu.gov.vn

03

Trần Hà Bảo Khuyên

P.Tr phòng

 

khuyenthb@baclieu.gov.vn

04

Phạm Lê Tâm

Chuyên viên

 

tampl@baclieu.gov.vn

05

Lê Kim Yến

Nhân viên

 

yenlk@baclieu.gov.vn