SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
6
2
7

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

TỔNG HỢP 

(Theo Quyết định số 94/QĐ-VP

ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)

Chức năng

a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực:

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

- Theo dõi về các lĩnh vực ngân sách, tài chính, quản lý giá cả, tài sản Nhà nước, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngân hàng, tín dụng, hoạt động của các quỹ tài chính tỉnh;

- Tổng hợp xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổng hợp, theo dõi việc thực hiện giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; chương trình kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, quyết định, chương trình, đề án của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực được giao.

- Quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết khu vực; hạ tầng đô thị; quản lý hoạt động xây dựng; kiến trúc; các quy hoạch, chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực được giao.

- Tham mưu theo dõi, xử lý chủ trương các dự án đầu tư của doanh nghiệp, các dự án hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh; theo dõi: Tình hình doanh nghiệp trên địa bàn, công tác đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; là đầu mối tổng hợp tình hình thu hút, xúc tiến đầu tư, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng tâm của tỉnh từ nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

b) Tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Ghi biên bản các phiên họp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh; riêng các cuộc họp giao ban do Thường trực UBND tỉnh chủ trì liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành thì do các phòng chuyên môn theo dõi, thực hiện.

d) Tổng hợp thông tin, lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm, các báo cáo đột xuất về kinh tế - xã hội của tỉnh và lĩnh vực được phân công theo dõi, báo cáo họp báo định kỳ; theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh đối với các ngành, các cấp. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh; tổng hợp các nội dung giao ban định kỳ của Thường trực UBND tỉnh.

đ) Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí và các bài phát biểu thuộc các lĩnh vực được phân công.

e) Theo dõi, tổng hợp đánh giá hoạt động điều hành của thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh; theo dõi công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

h) Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Cục Thống kê; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng nhà nước, Quỹ Đâu tư và Phát triển, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu; Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu; Hội doanh nhân trẻ.

Nhiệm vụ

a) Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm phân cấp cho các địa phương, đơn vị quản lý.

b) Tổng hợp chung số liệu kinh tế, xã hội chuyên ngành, hệ thống dữ liệu chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh, hệ thống chỉ tiêu kinh tế, xã hội phục vụ điều hành của UBND tỉnh.

c) Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước, Quỹ Đầu tư và Phát triển, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu; Công ty TNHH MTV cấp nước Bạc Liêu; Theo dõi, tổng hợp đánh giá hoạt động điều hành của thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh.

d) Tham mưu công tác xây dựng cơ bản của các cơ quan, đơn vị và lĩnh vực được phân công phụ trách; tham mưu cho chủ trương đầu tư (trừ lĩnh vực văn hóa xã hội) và cấp phép chứng nhận đầu tư; tổng hợp chung tình hình cho chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh.

e) Tham mưu xây dựng chương trình công tác (tuần, tháng, quý, năm) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; đề xuất điều chỉnh chương trình công tác khi cần thiết.

g) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội gồm: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng đầu năm và cả năm; tham mưu xử lý về các nội dung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, của các huyện, thành phố.

h) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh rà soát, theo dõi quá trình thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác thanh quyết toán vốn đầu tư.

i) Chủ trì, phối hợp với chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan để biên tập các báo cáo sau:

- Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, tình hình cụ thể trên các lĩnh vực trong tuần (báo cáo tuần);

- Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình xây dựng cơ bản và các chuyên đề khác theo yêu cầu;

- Báo cáo kết quả tổng hợp giải quyết kiến nghị của cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kiến nghị của Uỷ ban MTTQ VN tỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Báo cáo tham gia góp ý sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ 6 tháng, cả năm; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các phòng và chuyên viên liên quan chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội chung và các nội dung chuyên đề trong buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với các đoàn công tác của Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương về thăm và làm việc với tỉnh; các báo cáo liên quan công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chánh Văn phòng;

k) Phối hợp các Phòng có liên quan, soạn thảo các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho các ngành chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, họp Uỷ ban nhân dân tỉnh.

l) Chuẩn bị giấy mời họp và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu trình phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định; giúp Chánh Văn phòng ghi biên bản phiên họp Uỷ ban nhân dân, họp Chủ tịch với các Phó Chủ tịch, dự thảo kết luận của Chủ tịch tại phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh.

m) Phối hợp với các phòng chuyên môn và các chuyên viên thuộc các phòng thuộc Văn phòng đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của HĐND được phân công phụ trách, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm tra các đề án trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại các phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và kết luận tại các buổi làm việc khác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được phân công theo dõi; chuẩn bị các tài liệu họp giao ban và ghi biên bản giao ban hàng tuần của Văn phòng.

n) Chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp, làm việc của các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước.

- Họp Thành viên UBND tỉnh; họp báo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các chuyên viên liên quan tổ chức và phục vụ các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, họp báo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ghi biên bản, dự thảo và trình ký thông báo kết luận phiên họp; phối hợp với các chuyên viên liên quan theo dõi, đôn đốc tổng hợp việc thực hiện thông báo kết luận phiên họp;

- Họp HĐND tỉnh: Theo dõi chung công tác chuẩn bị phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh; Tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh; chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch làm việc, chuẩn bị các tài liệu phục vụ các đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước đến làm việc.

q) Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.

r) Phối hợp với các phòng chuyên môn khác thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

s) Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh văn phòng.