SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
6
1
2

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN

TIẾP CÔNG DÂN

(Theo Quyết định số 94/QĐ-VP

ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)

Chức năng

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; là đầu mối phối hợp, điều phối hoạt động tiếp công dân đối với các cơ quan, đơn vị, hoạt động tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; chịu trách nhiệm báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bạc Liêu.

c) Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí và các bài phát biểu thuộc các lĩnh vực được phân công.

 

d) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

Nhiệm vụ

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo gắn với hoạt động của Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo đúng quy định pháp luật (trong đó có Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trụ sở Tiếp công dân tỉnh) bao gồm:

a) Tiếp công dân đến liên hệ trong giờ hành chính tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và tiếp công dân trong những ngày nghỉ, giờ nghỉ và đột xuất khi Lãnh đạo tỉnh yêu cầu; bố trí cán bộ trực để tiếp dân, nhận đơn (có biên nhận về việc nhận đơn của công dân, biên nhận phải đóng dấu của Trụ sở Tiếp công dân tỉnh) và ghi nhận các khiếu nại, tố cáo của công dân, trả kết quả giải quyết của các cơ quan và chức danh có thẩm quyền cho công dân.

b) Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ảnh, góp ý những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý, điều hành của các cấp, các ngành trong tỉnh; tổng hợp ý kiến của công dân phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo tỉnh nhằm khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, nâng cao hiệu quả công tác.

c) Liên hệ với Phòng Hành chính - Tổ chức xếp lịch, gửi giấy báo cho công dân có đơn khiếu nại (do Phòng Tiếp công dân cùng Thanh tra tỉnh chọn và xin ý kiến đối với Lãnh đạo tiếp dân) và phối hợp các Sở, ngành chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chuẩn bị chu đáo nội dung cho các buổi tiếp dân của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Sau buổi tiếp dân, Phòng Tiếp công dân gửi thông báo ý kiến kết luận hoặc chỉ đạo của lãnh đạo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện; đồng thời theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện các kết luận hoặc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh trong các buổi tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

d) Tiếp nhận đăng ký gặp Lãnh đạo tỉnh của công dân; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, đề xuất Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nội dung, biện pháp phục vụ việc tiếp dân của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

đ) Theo dõi và quản lý “đầu vào, đầu ra” trong việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổng hợp tình hình tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm để báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan theo yêu cầu.

e) Niêm yết Nội quy tiếp công dân, thông báo tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bảng thông báo của Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

f) Theo sự phân công của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Tiếp công dân có trách nhiệm tiếp nhận các Báo cáo về tình hình tiếp công dân của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; tiến hành tổng hợp tình hình tiếp công dân, xây dựng Báo cáo thông qua Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành và gửi Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước theo đúng quy định.

2. Tham mưu cho Chủ nhiệm Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đơn thư khiếu nại, tố cáo đến các cơ quan, đơn vị và xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và pháp luật quy định; đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo cho Phòng Tiếp công dân về kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân để Phòng Tiếp công dân theo dõi, tổng hợp báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Mời người bị khiếu nại, người khiếu nại để tổ chức đối thoại, xác minh hoặc bổ sung thêm tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc khiếu nại.

c) Yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ việc xác minh các vấn đề liên quan đến nhân thân người khiếu nại, tố cáo; xác minh họ tên, địa chỉ của người tố cáo bằng điện thoại, thư hoặc thông điệp dữ liệu để tham mưu xử lý nội dung tố cáo theo đúng quy định pháp luật.

d) Yêu cầu sự hỗ trợ của Công an các cấp, Ủy ban nhân dân phường nơi Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đóng để bảo đảm an ninh, trật tự khi cần; tránh tình trạng lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác như sau:

a) Xem xét nội dung các đơn khiếu nại, tố cáo và nghiên cứu, phân loại, xử lý theo ủy quyền hoặc tham mưu đề xuất Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo các hướng sau:

- Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì làm thủ tục nhận đơn, làm biên nhận có hẹn ngày cho biết kết quả xử lý đơn, đồng thời lập phiếu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết. Sau đó, căn cứ vào ý kiến giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thảo văn bản hoặc lập phiếu thông báo ý kiến chỉ đạo cho Thanh tra tỉnh, Sở, ngành chức năng chuyên môn hoặc chức năng có thẩm quyền (tùy nội dung khiếu nại) tổ chức xác minh, tập hợp hồ sơ, đề xuất hướng giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khi nghiên cứu nếu có phát sinh tình tiết mới hoặc phát hiện việc giải quyết vừa qua có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến xử lý.

- Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Thường trực Tỉnh ủy thì sau khi nhận đơn sẽ tham mưu cho Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để làm phiếu chuyển (kèm theo đơn) đến Văn phòng Tỉnh ủy và thông báo cho người khiếu nại, tố cáo biết.

- Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa có quyết định giải quyết lần đầu và cũng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì có trách nhiệm hướng dẫn người khiếu nại gửi đúng cơ quan hoặc chức danh có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

- Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo đã hết thời hiệu hoặc đã có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo cuối cùng mà xét thấy không có lý do chính đáng hoặc không phát hiện tình tiết mới để có thể đưa vụ việc ra xem xét lại thì Phòng Tiếp công dân có trách nhiệm giải thích cho đương sự rõ trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và động viên đương sự tự giác chấp hành.

- Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo đã hết thời hạn giải quyết lần đầu nhưng không được cơ quan hoặc chức danh cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, Phòng Tiếp công dân có văn bản yêu cầu cơ quan hoặc chức danh có thẩm quyền, có trách nhiệm giải quyết lần đầu sớm xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc lập thủ tục chuyển cho Thanh tra tỉnh, Sở, ngành chức năng chuyên môn để xác minh, đề xuất hướng giải quyết trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo luật định.

- Đối với những đơn thư khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thì Phòng Tiếp công dân căn cứ vào nội dung chỉ đạo để xử lý theo các hướng nói trên.

- Đối với những trường hợp khiếu nại, tố cáo tập thể, Trưởng Phòng Tiếp công dân có trách nhiệm thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc các Sở, ngành chức năng có liên quan để cử ngay cán bộ có năng lực, am hiểu vụ việc phối hợp cùng Phòng Tiếp công dân để tiếp dân, ghi lại ý kiến phản ảnh của công dân trình Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đối với trường hợp đơn, thư nhận qua đường bưu điện hoặc do cơ quan, đơn vị khác chuyển đến thì cũng xử lý theo hướng nói trên. Nếu cần thiết, có thể mời đương sự đến Phòng Tiếp công dân để làm rõ thêm về nội dung khiếu nại, tố cáo và các vấn đề có liên quan hoặc bổ sung thêm thủ tục, hồ sơ.

b) Phối hợp với Phòng Nội chính - Pháp chế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thẩm tra, đề xuất hướng giải quyết đối với các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh qua kết luận xác minh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các ngành chức năng. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức làm việc với người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các ngành, các cấp được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có hiệu lực thi hành; định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó nêu rõ kết quả đã được triển khai, Quyết định nào chưa được triển khai, nguyên nhân chưa được triển khai, đề xuất hướng xử lý.

d) Phối hợp chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh:

- Phòng Tiếp công dân có trách nhiệm cùng Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành chức năng có liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng.

- Hỗ trợ Thanh tra tỉnh hoặc thủ trưởng các Sở, ngành (được phân công) tập hợp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ từng vụ việc khiếu nại theo quy định pháp luật, trình bày nội dung, đề xuất hướng xử lý để Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh xem xét, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết.

- Sau khi kết thúc cuộc họp, có quyền đề nghị Thanh tra tỉnh hoặc thủ trưởng Sở, ngành có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, chứng cứ (kèm theo tờ trình cụ thể từng vụ việc) cho Phòng Tiếp công dân để Phòng Tiếp công dân soạn thảo Biên bản cuộc họp và các văn bản xử lý các vụ việc khiếu nại đã được Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh thống nhất kiến nghị, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

đ) Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sắp xếp, tổ chức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất theo yêu cầu.

e) Dự thảo Phiếu chuyển, Phiếu báo, Biên bản, Quyết định, Công văn và văn bản hành chính khác liên quan đến việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đao, phân công của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.