SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
8
1
0
6
4
5

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG

KHOA GIÁO - VĂN XÃ

(Theo Quyết định số 94/QĐ-VP

ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)

Chức năng, Nhiệm vụ

a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về lĩnh vực: Văn hoá, thể thao, du lịch; thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin; giáo dục và đào tạo; ngoại vụ; lao động, thương binh, xã hội; y tế; thi đua, khen thưởng; báo chí; phát thanh truyền hình; thanh niên; nhà ở người có công; nhà ở người nghèo; mua sắm thuốc, vật tư y tế; các hội, đoàn thể thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội.

b) Tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND tỉnh giải quyết đề nghị của các cơ quan báo chí và các bài phát biểu thuộc các lĩnh vực được phân công.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

đ) Theo dõi hoạt động của các cơ quan trong lĩnh vực được phân công gồm: Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình; Hội đồng thi đua khen thưởng; các Hội thuộc quản lý nhà nước của các ngành nêu trên (Liên hiệp hội Văn học Nghệ thuật; Hội Nhà báo; Hội cựu giáo chức; Ban đại diện hội người cao tuổi, Hội khuyến học, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Cựu chiến binh,...).