SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
0
9
3
7
0
Cải cách thủ tục hành chính Thứ Sáu, 19/04/2019, 17:45
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2013 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2013 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (07/05)
Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (07/05)
Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  (07/05)
Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 2983/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012(xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (07/05)
Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu  (19/11)
Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu  (19/11)
Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu  (19/11)
Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu  (19/11)
Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 (xem chi tiết)
Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu  (19/11)
Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2012 (xem chi tiết)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày