SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
9
3
1
5
7
Tin tức sự kiện Thứ Ba, 24/05/2011, 10:25

Triển khai, thực hiện chi trả mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1044/UBND-TH ngày 20 tháng 5 năm 2011, về việc triển khai, thực hiện chi trả mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Để chủ động kịp thời, tổ chức thực hiện chi trả chế độ tiền lương cho cán bộ công chức theo mức lương tối thiểu 830.000 đồng từ ngày 01/5/2011 theo quy định. Sau khi các văn bản trên có hiệu lực thi hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chi trả mức lương tối thiểu tăng thêm, cụ thể như sau:

1. Đối tượng,  mức chi và phạm vi áp dụng

Phạm vi, đối tượng, mức lương, phụ cấp, trợ cấp và thời điểm thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp mới áp dụng đúng theo quy định tại Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính

Trong đó bao gồm cả người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp hưởng phụ cấp theo quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện quy định chức danh, số lượng, mức khoán kinh phí và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

2. Thủ tục chi trả

Căn cứ quy định tại Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính (nêu trên) về đối tượng, cách tính mức lương và các khoản phụ cấp tăng thêm, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác định và lập thủ tục chi trả kịp thời tiền lương tối thiểu tăng thêm cho cán bộ công chức trong bảng lương hàng tháng theo quy định hiện hành.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp (theo mẫu biểu quy định) báo cáo cơ quan Tài chính cùng cấp (đối với đơn vị dự toán cấp 1) và cơ quan tài chính cấp trên (đối với ngân sách huyện, xã) để tổng hợp trình cấp thẩm quyền thẫm định, phê duyệt và bổ sung nguồn kinh phí thực hiện (nếu có). 

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính bổ sung nguồn kinh phí thực hiện trước ngày 31/5/2011 theo quy định. Đề nghị Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổng hợp và gửi báo cáo về Sở Tài chính thẩm định để tổng hợp trình UBND tỉnh theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính cụ thể như sau:

- Các cơ quan, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện: Tổng hợp báo cáo về cơ quan Tài chính cùng cấp theo các biểu số 1, biểu số 3a kèm theo Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính kèm theo bảng lương CBCC có mặt tại thời điểm 01/5/2011.

Đối với Văn phòng Tỉnh uỷ tổng hợp chung các cơ quan thuộc ngân sách Đảng quản lý kinh phí.

- Các huyện, thành phố: Tổng hợp báo cáo về Sở Tài chính theo các biểu số 1, 2a, 2b, 2c, 2đ, 4a, 4b, 4c kèm theo Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28/4/2011 của Bộ Tài chính và biểu số 5 theo công văn này.

- Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là ngày 30/5/2011.

Quá thời hạn trên nếu các cơ quan, đơn vị không gửi báo cáo thì xem như không có nhu cầu bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 và tự chịu trách nhiệm về nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương tối thiểu mới theo quy định.

3. Thực hiện chi trả

Căn cứ văn bản hướng dẫn nêu trên, các cơ quan, đơn vị xác định nhu cầu kinh phí chi trả tiền lương tăng thêm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và chủ động sử dụng các nguồn kinh phí được giao để thực hiện chi trả cho cán bộ công chức từ ngày 01/5/2011. Trong đó:   

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (gồm: 10% tiết kiệm chi thường xuyên, 35% - 40% số thu được để lại theo chế độ, nguồn thực hiện cải cách tiền lương các năm trước còn thừa và 50% tăng thu ngân sách cấp huyện, xã) lớn hơn nhu cầu kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì được chủ động sử dụng các nguồn này để chi trả tiền lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương mình theo chế độ quy định; không sử dụng phần kinh phí còn lại này cho các mục tiêu khác.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu lớn hơn nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo quy định thì có thể ứng trước nguồn kinh phí trong dự toán đã được giao để chi trả cho các đối tượng theo quy định.

Riêng đối với ngân sách huyện, thành phố khi triển khai thực hiện chi trả theo quy định trên, trường hợp không cân đối đủ nguồn thì Ủy ban nhân dân huyện (thành phố) trình Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) cho tạm ứng ngân sách để thực hiện.

Sau khi các cơ quan, đơn vị và huyện, thành phố tổng hợp nhu cầu chung của cơ quan, đơn vị mình kèm theo biểu mẫu, danh sách theo quy định gửi Sở Tài chính sẽ giải quyết cấp bổ sung phần chênh lệch nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

Quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh kịp thời về Sở Tài chính theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

 

CT-TTCB


Số lượt người xem: 4305 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày