SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
7
8
1
3
4
Tin tức sự kiện Thứ Tư, 06/11/2019, 10:45

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Công văn của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Theo nội dung Thông báo kết luận số 156 của Bộ Chính trị, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp cơ sở; hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng tăng cường trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra…

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm, Nhà khách trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh triển khai Công văn nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình được biết và triển khai thực hiện.

Chi tiết:

Chinh-Phường


Số lượt người xem: 342 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày