SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
2
4
9
2
2
Văn bản quy phạm pháp luật Thứ Tư, 17/07/2019, 21:56
11/2019/QĐ-UBND  (02/07)
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Bạc Liêu.
10/2019/QĐ-UBND  (02/07)
Quy định kỹ thuật an toàn điện sau công tơ
09/2019/QĐ-UBND  (02/07)
Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
08/2019/QĐ-UBND  (26/06)
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 20/7/2013 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi bổ sung, một số điều của Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về ...
Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND  (17/05)
Ban hành Quy chế hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND  (12/05)
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu
Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND  (05/04)
Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2016/QĐ UBND ngày 25/7/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công nhận quy ước của khóm, ấp và Bản quy ước mẫu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND  (27/03)
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng tỉnh Bạc Liêu
Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND  (24/03)
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND  (22/01)
về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày