Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trong các cấp Công đoàn tỉnh Bạc Liêu  ***   Phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021  ***   Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19  ***   Cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)  ***   Kế hoạch công bố chính thức hoạt động Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021  ***   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Xuân Thu Vân làm việc với Trường Đại học Kinh tế - Luật Thành phố Hồ Chí Minh  ***   Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Bạc Liêu năm 2021  ***   Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)  ***   Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ Ba  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 lần 1 ngày 16 tháng 04 năm 2021  ***   Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  ***  
Cơ cấu tổ chức
Phòng Hành chính - Tổ chức (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC  (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)  Chức năng a) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý cơ quan về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức thực hiện các ...
Phòng Quản trị - Tài vụ (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ  (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng a) Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định của pháp luật đối với Văn phòng và các ...
Ban Tiếp công dân (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng a) Tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; là đầu mối phối hợp, điều phối hoạt động ...
Phòng Tổng hợp (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔNG HỢP  (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: - ...
Phòng Kinh tế (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực: - ...
Phòng Nội chính (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NỘI CHÍNH (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, Nhiệm vụ a) Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: - Quốc phòng, ...
Phòng Khoa giáo - Văn xã (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, Nhiệm vụ a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều ...
Phòng Ngoại vụ (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NGOẠI VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 25 /QĐ-VP Ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện công tác đối ...
Phòng Kiểm soát thủ tục Hành chính (16/05/2020)
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điều 1. Vị trí, chức năng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính là phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, có chức năng tham mưu, giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành ...
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (16/05/2020)
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẠC LIÊU Điều 6. Nhiệm vụ của Trung tâm 1. Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm; các nội dung thủ tục hành chính được công ...


Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn