Chương trình “Xuân tình nguyện” mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021  ***   Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2021  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân mới  ***   Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Triển khai mô hình “90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên Chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)  ***   Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  ***   Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021  ***   Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  ***   Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020  ***  
Cơ cấu tổ chức
Phòng Hành chính - Tổ chức (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC  (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu)  Chức năng a) Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh quản lý cơ quan về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức thực hiện các ...
Phòng Quản trị - Tài vụ (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ  (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng a) Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng quản lý tài chính theo quy định của pháp luật đối với Văn phòng và các ...
Ban Tiếp công dân (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TIẾP CÔNG DÂN (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng a) Tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; là đầu mối phối hợp, điều phối hoạt động ...
Phòng Tổng hợp (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔNG HỢP  (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: - ...
Phòng Kinh tế (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KINH TẾ (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực: - ...
Phòng Nội chính (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NỘI CHÍNH (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, Nhiệm vụ a) Theo dõi tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh về các lĩnh vực: - Quốc phòng, ...
Phòng Khoa giáo - Văn xã (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ (Theo Quyết định số 94/QĐ-VP ngày 29 tháng 9  năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Chức năng, Nhiệm vụ a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh quản lý chỉ đạo điều ...
Phòng Ngoại vụ (16/05/2020)
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG NGOẠI VỤ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 25 /QĐ-VP Ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu) Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Tham mưu cho Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, tổ chức thực hiện công tác đối ...
Phòng Kiểm soát thủ tục Hành chính (16/05/2020)
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Điều 1. Vị trí, chức năng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính là phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, có chức năng tham mưu, giúp Chánh Văn phòng tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành ...
Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh (16/05/2020)
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẠC LIÊU Điều 6. Nhiệm vụ của Trung tâm 1. Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm; các nội dung thủ tục hành chính được công ... 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn