Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Thông tư của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non  ***   Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 22/05/2023 đến ngày 26/05/2023)  ***   Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh (lần 5 năm 2023)  ***   Triển khai thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu  ***   Triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  ***   Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 15/05/2023 đến ngày 19/05/2023)  ***   Đồng chí Trần Trung Vĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 5/2023  ***   Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  ***   Kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028  ***   Tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/05/2023 đến ngày 12/05/2023)  ***   Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh  ***  
Lãnh đạo Văn phòng
Lãnh đạo Văn phòng
Màu chữ Cỡ chữ

Ông Từ Minh Phúc

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0913.892.919

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; những công việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Văn phòng được quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các văn bản có liên quan, làm đầu mối trong quan hệ công tác với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; ký các văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tài khoản của cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác về: Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư công; tổ chức bộ máy và cán bộ, thi đua khen thưởng; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác cải cách hành chính của tỉnh, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách; theo dõi và chỉ đạo công tác Quản trị - Tài vụ; xử lý văn bản đến.

- Làm đầu mối phối hợp của các đơn vị có liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình chung của các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển tôm Bạc Liêu. Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, Trường chính trị, các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tổ chức và theo dõi phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; giữ mối liên hệ và phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, công tác xây dựng cơ bản của Văn phòng UBND tỉnh; chỉ đạo công tác tài chính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

- Phụ trách: Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Kinh Tế; Phòng Quản trị - Tài vụ; Trung tâm Công báo - Tin học.

Ông Tô Thành Phương

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0908991656

Email: phuongtt@baclieu.gov.vn

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp Chánh Văn phòng theo dõi và chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Trực tiếp theo dõi các khối công việc thuộc lĩnh vực: Nội chính, bao gồm nội vụ nhưng trừ bộ máy tổ chức, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính); kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách tư pháp, tuyên truyền giáo dục pháp luật; giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh; xử phạt vi phạm hành chính; bảo vệ bí mật nhà nước; công tác tôn giáo, dân tộc; công tác dân vận của chính quyền; Hội đồng Tư vấn pháp luật về giải quyết khiếu nại; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực khối nội chính.

- Làm đầu mối với sự phối hợp của các đơn vị, cơ quan, theo dõi tổng hợp tình hình chung của các đơn vị: Tư pháp; Thanh tra, Công an; Bộ Chỉ huy quân sự; Bộ đội Biên phòng; Ủy ban Kiểm tra; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Cục Thi hành án dân sự; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân; Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; các tổ chức Hội liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc các ngành nêu trên.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Ban Tiếp Công dân; Phòng Nội chính; Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính; Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Ông Trần Trung Vĩ

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0913892740

Email: vitt@baclieu.gov.vn

* Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của UBND tỉnh; các báo cáo chuyên đề (trừ các lĩnh vực phụ trách của các Phó Chánh Văn phòng khác); giúp việc cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (trừ công tác cán bộ và các báo cáo chuyên đề đã phân công các Phó Chánh Văn phòng khác).

- Theo dõi các dự án đầu tư của doanh nghiệp, chủ trương đầu tư, xúc tiến đầu tư, cấp - rút giấy phép đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp dân doanh.

- Theo dõi và chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: Tài chính; ngân hàng; công thương; giao thông, vận tải; y tế; các vấn đề liên quan đến công tác vận động tài trợ; các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội.

- Trực tiếp theo dõi công việc bao gồm các lĩnh vực: Xử lý ý kiến cử tri, chuẩn bị tham mưu chương trình, nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND, các cuộc họp UBND tỉnh.

- Làm đầu mối với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tổng hợp tình hình chung của các đơn vị: Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Y tế; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Cục Thống kê; Quỹ Đầu tư phát triển; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ngân hàng Chính sách; Cục Quản lý thị trường; các tổ chức Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách: Phòng Tổng hợp

 


 

 

 


 


 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Từ Minh Phúc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn