Chương trình “Xuân tình nguyện” mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021  ***   Nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2021 trên địa bàn tỉnh  ***   Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm  ***   Sinh hoạt Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh tháng 01/2021  ***   Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mừng Đảng, mừng Xuân mới  ***   Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Triển khai mô hình “90 ngày tiết kiệm thực hiện công trình thanh niên Chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  ***   Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021)  ***   Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021  ***   Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19  ***   Báo cáo tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)  ***   Tài Liệu Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2021  ***   Văn phòng UBND tỉnh: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021  ***   Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu 05 năm 2016 - 2020  ***  
Lãnh đạo Văn phòng
Lãnh đạo Văn phòng
Màu chữ Cỡ chữ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Nguyễn Tấn Khương

Chánh Văn phòng

0291.3823.840

khuongnt@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:

a) Lãnh đo, ch đo, qun lý và điều hành toàn diện các mặt công tác của Văn phòng y ban nhân dân tnh; nhng công vic thuc thm quyn trách nhim ca Văn phòng được quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quỵền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng y ban nhân dân tình Bc Liêu, Quyếđịnh số 04/2018/QĐ-UBND ngàỵ 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tình Bc Liêu và các văn bản có liên quan, làm đầu mối trong quan hệ công tác với các Sở, Ban, Ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph; ký các văn bản trình y ban nhân dân tnh, Ch tch UBND tnh; Chủ tài khoản của cơ quan.

b) Trực tiếp chi đạo các lĩnh vực công tác về: Quy hoạch, kế hoạch; tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng; văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; giáo dục, khoa học và công nghệ; y tế; nông nghiệp; xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách; x lý văn bn đến.

c) Làm đầu mối phối hợp của các đơn vị có liên quan, theo dõi, tng hp tình hình chung ca các S, ngành: Kế hoch và Đầu tư; Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Y tế; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý d án đu tư xây dựng các công trình dân dng và công nghip, Ban Qun lý d án đâu tư xây dựng các công trình nông nghip, các t chc Hi thuc lĩnh vc ph trách.

d) T chc và theo dõi phc v công tác đối nội, đối ngoại của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tnh; công tác xây dng cơ bản của Văn phòng UBND tnh; chỉ đạo công tác tài chính các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

đ) Phụ trách: Phòng Hành chính - T chc; Phòng Qun tr - Tài v; Phòng Kinh tế; Trung tâm Công báo - Tin hc; Nhà khách Văn phòng UBND tnh.

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Tô Thành Phương

Phó Chánh Văn phòng

0908991656

 

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

a) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi và chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo;

b) Trc tiếp theo dõi các khi công vic thuc lĩnh vc: Khi ni chính (trừ bộ máy tổ chức, cải cách hành chính, tôn giáo, dân tộc, yếu tổ nước ngoài), kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền giáo dục pháp luật; giáo dục kiến thức quôc phòng, an ninh; x pht vi phm hành chính; bo v bí mt nhà nước; Hội đồng Tư vấn pháp luật về giải quyết khiếu nại; Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực khối nội chính;

c) Làm đầu mối với sự phối hợp của các đơn vị, cơ quan, theo dõi tng hp tình hình chung ca các đơn vị: Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự; Tòa án nhân dân; Vin Kiêm sát nhân dân; Công an; B Chi huy quân s; Bộ đội Biên phòng; Thanh tra; Ban Ni chính Tnh y; các t chc Hi liên quan đến lĩnh vc qun lý nhà nước thuộc các ngành nêu trên;

d) Phụ trách và chỉ đạo hoạt động: Ban Tiếp Công dân; Phòng Ni chính.

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Đinh Xuân Phượng

Phó Chánh Văn phòng

0913892714

phuongdx@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

a) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi và chỉ đạo công tác ngoại vụ, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, các tổ chức chính trị, xã hi và công tác hi;

b) Trc tiếp theo dõi các khi công vic thuc lĩnh vc: Ci cách hành chính, kim soát th tc hành chính, tôn giáo, dân tc, yếu t nước ngoài; công tác Mặt trận Tổ quốc; dân vận, tuyên giáo; công tác liên quan các Hội; khối Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính tr, xã hi, các h(trừ các Hội do Phó Chánh Văn phòng khác ph trách), quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận của chính quyền; công tác phụ nữ;

c) Làm đầu mối phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan, theo dõi, tng hp tình hình chung ca các ngành: Ban Dân tc - Tôn giáo tnh; y ban Mt trn T quc Vit Nam tnh; Ban Dân vn; Ban Tuên giáo; y ban Kim tra; Ban vì s tiến b ph n tnh; các cơ quan thuộc Khối đoàn thể chính trị, xã hi: Hđồng công tác thanh niên; Hội đồng hương; Liên hiệp các Hi hu ngh; Hi Cu thanh niên xung phong;...

d) Giúp Chánh Văn phòng thc hin báo cáo chuyên đề, các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vục phụ trách;

đ) Phụ trách: Phòng Ngoi v; Kim soát Th tc hành chính; Trung tâm Phc v Hành chính công.

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Trần Trung Vĩ

Phó Chánh Văn phòng

0913892740

vitt@baclieu.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: 

a) Trc tiếp ch đo công tác tng hp báo cáo tháng, quý, năm v tình hình kinh tế, xã hi, quc phòng, an ninh ca UBND tnh; các o cáo chuyên đề (trừ các lĩnh vực phụ trách của các Phó Chánh Văn phòng khác); giúp việc cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (trừ công tác cán bộ và các báo cáo chuyên đề đã phân công các Phó Chánh Văn phòng khác).

b) Theo dõi các d án đầu tư của doanh nghiệp, chủ trương đầu tư, xúc tiến đầu tư, cấp - rút giấy phép đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp dân doanh.

c) Theo dõi và chỉ đạo công tác thuộc lĩnh vực: Tài chính; ngân hàng; lao động, thương binh và xã hi; bo hiểm; giao thông, vận tải; các vấn đề liên quan đến công tác vận động tài trợ; các bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Theo dõi thc hin các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hi.

đ) Trực tiếp theo dõi công vic bao gm các lĩnh vc: X lý ý kiến c tri, chun b tham mưu chương trình, ni dung phc v các k hp HĐND, các cuộc họp UBND tinh.

e) Làm đầu mối với sự phối hợp của các đơn vị liên quan, theo dõi, tng hp tình hình chung ca các đơn vị: Tài chính; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Cục Thống kê; Quỹ Đầu tư phát triển; các doanh nghiệp do UBND tỉnh làm chủ sở hữu; Lao động, Thương binh và Xã hi; Ban Qun lý d án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Qun lý các Khu công nghip tình; Ngân hàng Chính sách; các t chc Hi thuc lĩnh vc ph trách.

g) Ph trách: Phòng Tng hp; Phòng Khoa giáo - Văn xã. 

Liên kết web
Thống kê truy cập
© VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Đ/c Nguyễn Tấn Khương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Điện thoại: 0291 2 210 677. Fax: 0291 3823836 
Email: vpubndt@baclieu.gov.vn